serpentine

[ˈsɜːpəntaɪn] [ˈsɜːrpəntiːn]

adj. 蜿蜒的,弯弯曲曲的;复杂的,阴险的

n. 蛇纹石;蛇形之物;(骑术的)蜿蜒跑动训练;(15至16世纪使用的)一种加农炮

v. 使迂回曲折地行进;蛇形排列

n. 蛇形湖(伦敦海德公园中的湖,the Serpentine)

[ 复数:serpentines 第三人称单数:serpentines 现在分词:serpentining 过去式:serpentined 过去分词:serpentined 比较级:moreserpentine 最高级:mostserpentine]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-31 05:33:27 2023-03-31 07:16:29 2023-03-31 06:05:58 2023-03-31 06:02:33 2023-03-31 05:58:45 2023-03-31 05:40:36 2023-03-31 05:59:03 2023-03-31 06:05:23 2023-03-31 07:10:22 2023-03-31 07:15:15 2023-03-31 06:24:58 2023-03-31 06:05:16 2023-03-31 06:21:09 2023-03-31 06:00:45 2023-03-31 06:55:38 2023-03-31 06:58:31 2023-03-31 06:48:49 2023-03-31 07:22:31 2023-03-31 07:23:13 2023-03-31 05:13:36